Alle elementen van deze website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Eroticams.be en/of van zijn leveranciers (zoals auteursrechten, merken en modellen,Ö) en door de gerelateerde rechten ( zoals het recht op databases,Ö) Copyright © 2004-2008 Eroticams.be en/of zijn leveranciers.
Alle rechten voorbehouden.

Eroticams en andere namen van Eroticams-producten en/of -diensten waarnaar hierbij verwezen wordt, zijn ofwel handelsmerken, ofwel gedeponeerde handelsmerken van Eroticams. Andere namen van producten of vennootschappen die hier vermeld worden kunnen de handelsmerken vormen van hun respectievelijke eigenaars.
De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. KopieŽn, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders- zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.Eroticams.be besteedt veel zorg aan de creatie van deze website. Eroticams.be garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Eroticams.be niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, is Eroticams.be niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruikt maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Eroticams.be geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal.

Ieder geschil met betrekking tot de Eroticams.be site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

1.GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WAARSCHUWINGEN
Deze website wordt u aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen opgenomen in onze wettelijke en contractuele bepalingen ('Algemene voorwaarden'; 'Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer'; 'Handvest voor het gedrag van het lid'; 'Opmerkingen betreffende de auteursrechten en de merken'.)
Uw gebruik van deze website komt overeen met uw aanvaarding van de voornoemde voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen

2. GEBRUIK BEPERKT TOT PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIňLE DOELEINDEN
Deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik voor persoonlijke en niet-commerciŽle doeleinden. U bent niet gemachtigd om gelijk welke informatie, software, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiŽren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creŽren.

3. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN
Deze website en de
Eroticams.be-sites kunnen links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Eroticams.be oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Eroticams.be de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert geen enkele samenwerking tussen Eroticams.be en de uitbaters van deze sites.

4. ONGEOORLOOFD OF VERBODEN GEBRUIK
U mag deze website uitsluitend gebruiken op voorwaarde dat u
Eroticams.be garandeert dat u deze website niet zal gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of doeleinden verboden door dit document.

5. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie, producten en diensten die deze website bevat kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen.
Eroticams.be en/of leveranciers kunnen, op om het even welk ogenblik, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan deze website. Neem geen enkele beslissing van persoonlijke, medische, juridische of financiŽle aard op basis van advies dat werd ontvangen via deze website. Gelieve een bevoegde professional te raadplegen om specifiek advies te ontvangen dat is aangepast aan uw situatie.

Eroticams.be en/of leveranciers leggen geen enkele verklaring af met betrekking tot het gepaste, betrouwbare, geschikte en exacte karakter, ongeacht het voorziene gebruik, van de informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen die deze website bevat. Al deze informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen worden verstrekt "zonder meer", zonder garantie van om het even welke aard. Eroticams.be en/of leveranciers sluiten hierbij iedere garantie uit met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen, in het bijzonder iedere impliciete garantie inzake kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald gebruik, eigendom en echtheid.
Eroticams.be en/of leveranciers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse schade, incidenten, bij wijze van sanctie uitgesproken schadevergoedingen, nevenschade, bijzondere schade, onrechtstreekse schade of om het even welke andere schade, weze ze materieel of immaterieel, in het bijzonder voor schade die het gevolg is van een verlies van gebruik, van gegevens of een verlies van winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of de werking van deze website, de vertraging die verband houdt met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken, de levering of het gebrek aan levering van diensten, of voor schade die verband houdt met om het even welke informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen, die bekomen worden via deze Website of het gevolg zijn van het gebruik van deze website, ongeacht het feit of het gaat om contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of quasi-onrechtmatige daad, of dat deze aansprakelijkheid gebaseerd is op een aansprakelijkheid zonder gebreken of andere, en dat zelfs als Eroticams.be of een van zijn leveranciers werd verwittigd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige landen of sommige rechtsgebieden laten de uitsluiting of de beperking van de aansprakelijkheid voor onrechtstreekse schade of nevenschade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Als u niet tevreden bent met het geheel of een deel van deze website, of als u het niet eens bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

6. CONTACT
Voor iedere vraag of ieder probleem betreffende deze website, gelieve contact op te nemen met info@eroticams.be

7. BEPERKING VAN DE TOEGANG
Eroticams.be behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website, en van de gelinkte 'Eroticams.be-sites' eenzijdig en zonder kennisgeving.

8. WIJZIGING VAN DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN
Eroticams.be behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de "wettelijke en contractuele" bepalingen na te lezen.

9. ALGEMENE BEPALINGEN
De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van BelgiŽ. U erkent hierbij dat ieder geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of van ťťn van de gelinkte websites, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent (BelgiŽ)
Eroticams.be behoudt zich evenwel het recht voor om zich naar een andere bevoegde rechtbank te wenden indien ze dit wenst. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is. U erkent dat de onderhavige overeenkomst en dat het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben een joint venture, een handelsvereniging bij wijze van deelneming, een relatie van werkgever-werknemer, van volmacht of van enig ander soort samenwerkingsverband te creŽren tussen u en Eroticams.be De uitvoering van deze overeenkomst door Eroticams.be is onderworpen aan de huidige reglementeringen en juridische procedures, en geen enkel element van de onderhavige overeenkomst kan Eroticams.be verhinderen zich te houden aan administratieve en rechterlijke bevelen, evenals eisen tot toepassing van de wet in verband met uw gebruik van deze website of de informatie verstrekt aan Eroticams.be met betrekking tot dit gebruik. Indien om het even welke bepaling van de onderhavige overeenkomst ongeldig of niet toepasselijk verklaard wordt ten opzichte van de geldende wetten, in het bijzonder de bovenvermelde uitsluitingen van de garantie en de beperkingen van de aansprakelijkheid, zal deze ongeldige of niet toepasselijke bepaling geacht worden vervangen te zijn door een geldige en toepasselijke bepaling, waarvan de inhoud de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, en blijven alle andere bepalingen van de overeenkomst gelden. De onderhavige overeenkomst geeft de volledigheid weer van de overeenkomsten tussen de gebruiker en Eroticams.be met betrekking tot deze website, en annuleert en vervangt alle vroegere of gelijktijdige communicaties en voorstellen, in elektronische, schriftelijke of gesproken vorm, tussen de gebruiker en Eroticams.be, betreffende deze website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciŽle registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm.


Indien u wordt gevraagd gegevens in te vullen worden deze altijd gebruikt voor persoonlijk intern gebruik van Eroticams.be en worden nooit gepubliceerd of doorgegeven aan derden.
A. DE VERTROUWELIJKE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
1. VOORAFGAANDE OPMERKING

Internet is een fantastisch medium. Enkele malen klikken met de muis en U volgt en analyseert de actualiteit, U koopt producten en diensten en U communiceert met de hele wereld - zelfs met personen die U nog nooit ontmoet hebt !

Eroticams.be laat U graag dit prachtige medium ontdekken, met respect voor uw privacy. De bescherming van Uw persoonlijke levenssfeer krijgt bij ons absolute prioriteit

2. VRIJ BEZOEK VAN ONZE SITES
Het staat U vrij om onze sites te bezoeken, informatie in te winnen over onze producten en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Verkiest U toch om ons Uw persoonlijke informatie mee te delen dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.

3. BEGRIP " VERWERKEN "
Onder "verwerken" verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enzÖ

4. BEGRIP " VERTROUWELIJKHEID "
De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999).

Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die U aanbelangt, zoals adres, email, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat U uw toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben (infra 6. Uw toelating tot verwerking)) of zonder dat U het doel van deze verwerking kent (infra 5. Het doel van de verwerking)

5. HET DOEL VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Indien U ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt:

  • voor het beheer van het cliŽntenbestand, de sites en de aangeboden diensten.
  • voor het uitvoeren van marktstudies.
  • voor de uitgifte, de inning en de controle van de facturen.
  • om u te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en producten die uitgaan van Erotica 4All.com en haar partners.
  • voor de verwezenlijking van informatie - of promotiecampagnes over de producten en diensten van Erotica 4All.com

6. UW TOELATING TOT VERWERKING
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Eroticams.be geeft U ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hierbovenvermelde doeleinden.

Indien wij uw persoonsgegevens wensen te verwerken voor direct marketing acties zullen wij afzonderlijk uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

7. MELDING VAN SCHENDINGEN VAN PRIVACY
Indien U meent dat een Eroticams.be site een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, wordt U verzocht om Eroticams.be daarvan per electronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: info@eroticacams.be Wij zullen al onze commerciŽle mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en te corrigeren.

8. BESCHERMING VAN UW PRIVECOMMUNICATIE
A. VERTROUWELIJK KARAKTER VAN UW PRIVECOMMUNICATIE
Eroticams.be respecteert het vertrouwelijk karakter van uw privť communicatie (e-mail,Ö) maar reserveert zich een zeker controlerecht in de uitzonderingssituaties hierna beschreven.

B. CONTROLE VAN UW PRIVECOMMUNICATIE
Eroticams.be behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien het een billijk vermoeden heeft dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van Eroticams.be alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is.
Eroticams.be mag de maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om een goed beheer van het computersysteem te verzekeren. In dit opzicht kan het toegang verwerven tot iedere communicatie die is opgeslagen op zijn computersysteem.